Konkurs | Palcem po mapie – czyli co smoczyca Magda i Franek Zwisołek mogli zwiedzić w Sułkowicach

Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Józefa Sadzika w Sułkowicach zaprasza do udziału w konkursie plastycznym pt. „Palcem po mapie – czyli co smoczyca Magda i Franek Zwisołek mogli zwiedzić w Sułkowicach”. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 6, 7 lat, młodzieży młodszej w wieku 8-12 lat oraz osób niepełnosprawnych z obszaru Gminy Sułkowice.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zapoznanie się z publikacjami biblioteki związanymi z bohaterami konkursu, przygotowanie pracy plastycznej na kartce o wymiarach 210x148mm (format A5) dowolną techniką (preferowane: pisaki, kredki i farby) oraz dostarczenie pracy plastycznej do Gminnej Biblioteki Publicznej im. ks. Józefa Sadzika w Sułkowicach, Rynek 6, 32-440 Sułkowice, w godzinach pracy.
Konkurs przeprowadzony zostanie od 23 kwietnia do 18 maja 2022 roku. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 18 maja po godz. 20.00, rozdanie nagród 23 maja 2022 roku.
Partnerem projektu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach.
Zachęcamy do udziału w konkursie.

Wszystko jest możliwe dzięki dofinansowaniu w ramach konkursu BLISKO!! Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025.

Biblioteka Biżej

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu, regulamin oraz formularze oświadczeń do pobrania poniżej:
[Regulamin konkursu] [Załącznik nr 1] [ Załącznik nr 2]


REGULAMIN KONKURSU
„Palcem po mapie – czyli co smoczyca Magda i Franek Zwisołek mogli zwiedzić w Sułkowicach”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu „Palcem po mapie – czyli co smoczyca Magda i Franek Zwisołek mogli zwiedzić w Sułkowicach” (zwanego dalej Konkursem) jest Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Józefa Sadzika w Sułkowicach, zwana w dalszej części Regulaminu Organizatorem.
2. Celem Konkursu jest: wzrost czytelnictwa, zainteresowanie książką, wzbudzenie ciekawości poznawania świata poprzez czytelnictwo, rozbudzenie wyobraźni poprzez czytanie książek, rozbudzenie ciekawości poprzez poznanie najbliższej okolicy: jej ciekawych miejsc, historii z nimi związanych, zabytków; a także aktywizacja dzieci, młodzieży młodszej oraz osób niepełnosprawnych.
3. Czas trwania Konkursu: od 23 kwietnia 2022 r. do 18 maja 2022 r.
4. Przedmiotem Konkursu jest zaprojektowanie kartki pocztowej z widokiem miejsca gminy Sułkowice, do którego mogliby by zaprosić turystę smoczyca Magda i Franek Zwisołek.
5. Informacje na temat Konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej Organizatora www.biblioteka.sulkowice.pl oraz na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach www.biblioteka.myslenice.pl, lub/i na oficjalnych profilach Organizatora w serwisach społecznościowych Facebook, Instagram (zwanych dalej stronami Organizatora) oraz w mediach lokalnych.
6. Niniejszy regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa jego zasady.

§ 2. Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 6, 7 lat, młodzieży młodszej w wieku 8-12 lat oraz osób niepełnosprawnych z obszaru Gminy Sułkowice.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
a) przygotowanie pracy plastycznej na kartce o wymiarach 210x148mm (format A5) dowolną techniką (preferowane: pisaki, kredki i farby).
b) wypełnienie i podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych i uczestnictwa w konkursie (Załącznik nr 1), podpisanie oświadczenia dotyczącego praw autorskich (Załącznik nr 2);
c) dostarczenie pracy plastycznej do Gminnej Biblioteki Publicznej im. ks. Józefa Sadzika w Sułkowicach, Rynek 6, 32-440 Sułkowice, w godzinach pracy.
3. Praca powinna być wynikiem osobistej twórczości osoby biorącej udział w Konkursie, nie może naruszać praw autorskich osób trzecich. Każdy Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za przesłaną pracę i zwalnia Organizatora z odpowiedzialności w tym zakresie.
4. Prawo do nagrody uzyskują wyłącznie Uczestnicy, którzy spełnią wszystkie warunki zawarte w § 2 ust. 2.
5. Prace plastyczne nie będą zwracane.

§ 3. Zasady przyznawania nagród

1. Organizator Konkursu powoła Komisję Konkursową, która nagrodzi trzy prace z każdej kategorii (pierwszym, drugim i trzecim miejscem). Komisja dopuszcza możliwość przyznania dodatkowych wyróżnień. Komisja Konkursowa oceni prace pod względem formalnym (spełnienie wszystkich warunków wynikających z niniejszego Regulaminu), artystycznym oraz merytorycznym.
2. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody, upominki.
3. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.
4. Nagrodzone prace będą publikowane na stronie internetowej Organizatora oraz na stornie Biblioteki www.biblioteka.myslenice.pl lub/ i na oficjalnych profilach Organizatora w serwisach społecznościowych Facebook, Instagram lub/ i w mediach lokalnych.
5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone dnia 18 maja 2022 r. po godz. 20.00 na stronie internetowej i profilu Facebook organizatora.
6. O sposobie i terminie odbioru nagród Laureaci zostaną powiadomieni za pomocą poczty mailowej i informacji zamieszczonej na stronie Organizatora.

§ 4. Prawa autorskie

1. Uczestnik oświadcza, że jest twórcą zgłoszonej pracy przekazanej Organizatorowi w ramach Konkursu, który jest wynikiem wyłącznie pracy twórczej autora i nie narusza praw osób trzecich.
2. Uczestnik oświadcza, że posiada wyłączne prawa autorskie osobiste i majątkowe do przesłanej pracy.
3. Z dniem zgłoszenia pracy Uczestnik Konkursu przenosi na Organizatora wszelkie prawa autorskie majątkowe i prawa pokrewne do pracy wymienionego w § 1 ust. 4 wskazanego wyżej Regulaminu na następujących polach eksploatacji:
a) prawo do upowszechniania pracy w postaci drukowanej i za pomocą sieci Internet (w tym w materiałach promocyjnych),
b) prawo do wprowadzania i zachowania pracy w pamięci komputera,
c) prawo do publicznego wyświetlania, wystawiania, odtwarzania, nadawania,
d) prawo do utrwalania i zwielokrotniania pracy jakąkolwiek techniką w nieograniczonej liczbie egzemplarzy,
e) prawo do wykorzystywania pracy w działalności reklamowej, promocyjnej, edukacyjnej Organizatora,
f) prawo do publikowania pracy na stronie internetowej Organizatora oraz jego profilach na portalu Facebook, YouTube,
g) prawo do publikowania pracy w mediach lokalnych.
4. Prawa określone w ust. 3 Organizator będzie mógł wykonywać przez czas nieokreślony na terytorium całego świata.

§ 5. Przetwarzanie danych

Mając na względzie dbałość o właściwe dysponowanie danymi osobowymi naszych interesantów oraz mając na uwadze rozpoczęcie obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europy 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: „RODO”), a w szczególności art. 13 ust. 1 i 2, uprzejmie informujemy co następuje:
1) Administratorem pozyskiwania danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Józefa Sadzika w Sułkowicach, zwana dalej: Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.
2) Dane osobowe pozyskiwanie i przetwarzane są przez Administratora w celach określonych przepisami prawa, wynikających z realizacji zadań i ustawowych obowiązków Organizatora.
3) Odbiorcami danych osobowych będą co do zasady organizatorzy Konkursu. Dane mogą być przekazywane innym organom państwowym, w tym organom administracji rządowej, organom kontroli, organom ścigania, sądom powszechnym i administracyjnym jeśli tak stanowią przepisy prawa.
4) Zgodnie z RODO każdemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
5) Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami archiwalnymi, tj. ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn. Dz. U. Z 2018 r. poz. 217) i rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U z 2011 r. Nr 14 poz. 67 z późn. zm.).

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego Regulaminu.