REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KS. JÓZEFA SADZIKA W SUŁKOWICACH

 

Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1.

 

Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Józefa Sadzika w Sułkowicach zwana dalej "Biblioteką" działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz. 539 z późniejszymi zmianami);
 2. ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U.Nr z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z póz. zm.);
 3. statutu Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Sułkowicach nadanego Uchwałą Nr XXXVII/287/09 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 sierpnia 2009 r.
 4.  niniejszego Regulaminu.

§ 2.

Ilekroć w niniejszym Regulaminie Organizacyjnym jest mowa o:

 1. Bibliotece - rozumie się przez to Gminną Bibliotekę Publiczną im. ks. Józefa Sadzika w Sułkowicach;
 2. Organizatorze - rozumie się przez to Gminę Sułkowice;
 3. Gminie - rozumie się przez to Gminę Sułkowice;
 4. Burmistrzu - rozumie się przez to Burmistrza Gminy Sułkowice;
 5. Dyrektorze - rozumie się przez to Dyrektora Biblioteki;
 6. Ustawie - rozumie się przez to ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
 7. Statucie - rozumie się przez to Statut Biblioteki.


§ 3.

Biblioteka jest samorządową instytucją kultury służącą rozwijaniu
i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców Gminy, upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury; ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych.

 

§ 4.

 1. Główną siedzibą Biblioteki jest lokal w budynku komunalnym w Sułkowicach, Rynek 6.
 2. Biblioteka działa na terenie Gminy Sułkowice.
 3. Bibliotekę tworzą:

   1) Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Sułkowicach - Rynek 6  - Oddział dla dorosłych i Oddział dla dzieci;
   2) Filia Biblioteczna w Harbutowicach;
   3) Filia Biblioteczna w Rudniku;
   4) Punkt Biblioteczny w Krzywaczce;
   5) Izba Tradycji.

 

§ 5.

Biblioteka korzysta z opieki oraz pomocy fachowej, merytorycznej, organizacyjnej i szkoleniowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Myślenicach.

 

Rozdział II.  PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁANIA BIBLIOTEKI

 

§ 6.

1. Biblioteka realizuje następujące zadania:
1) gromadzi, opracowuje, przechowuje materiały biblioteczne ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu;
2) udostępnia zbiory biblioteczne na miejscu, wypożycza do domu oraz prowadzi wypożyczenia międzybiblioteczne;
3) prowadzi działalność informacyjno-bibliograficzną;
4)popularyzuje książkę i czytelnictwo;
5) współdziała z innymi bibliotekami, instytucjami upowszechniania kultury organizacjami i towarzystwami w celu rozwijania i zaspakajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności Gminy;
6) doskonali formy i metody pracy bibliotecznej.

   2. Biblioteka może prowadzić działalność kulturalną o :
   1) charakterze międzynarodowym w tym współpracę międzynarodową z innymi podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną.


Rozdział III. GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI

 

§ 7.

Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury.

 

§ 8.

Działalność Biblioteki jest finansowana z dotacji przyznanej w budżecie Gminy, a także ze środków własnych oraz darowizn, subwencji, zapisów i innych dochodów.


§ 9.

Biblioteka może pobierać następujące opłaty:
1) kary za książki zniszczone i niezwrócone w terminie;
2) opłaty za usługi ksero;
3) opłaty za korzystanie z Internetu.

 

§ 10.

Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan działalności Biblioteki zatwierdzony przez Dyrektora, z uwzględnieniem wysokości dotacji otrzymanej od Organizatora.

 

Rozdział IV. STRUKTURA ORGANIZACYJNA BIBLIOTEKI

 

§ 11.

1. Działalnością Biblioteki kieruje Dyrektor, powołany przez Burmistrza na okres 5 lat.
2. Biblioteka prowadzi Oddział dla dorosłych i Oddział dla dzieci, Filię Biblioteki w Harbutowicach, Filię Biblioteki w Rudniku, Punkt Biblioteczny w Krzywaczce oraz Izbę Tradycji w siedzibie głównej Biblioteki.
3. Schemat Organizacyjny Biblioteki zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

Rozdział V.  ZASADY ZARZĄDZANIA BIBLIOTEKĄ

                    
§ 12.

1. Zadania i zakres działania Dyrektora Biblioteki:

1) Biblioteką zarządza i reprezentuje ją na zewnątrz Dyrektor powołany przez Burmistrza;
2) Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy;
3) Dyrektor może tworzyć oddziały i inne podporządkowane struktury (komórki organizacyjne) z zakresu działalności bibliotek i czytelnictwa w porozumieniu z Burmistrzem;
4) Dyrektor, działając zgodnie z przepisami prawa, podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność;
5) Do wyłącznej kompetencji Dyrektora należy:
a) zatrudnianie, awansowanie i zwalnianie pracowników,
b) przygotowywanie i wprowadzenie instrukcji i regulaminów wewnętrznych Biblioteki,
c) sprawozdawczość i kontrola wewnętrzna,
d) ustalanie zamierzeń i wytycznych z Burmistrzem,
     e) przyjmowanie skarg i wniosków;
6) Prowadzenie spraw kadrowych, czuwanie nad należytym zabezpieczeniem dokumentów kadrowych;
7) Określenie zasad przepływu informacji i kontaktów ze środowiskiem;
8) Odpowiedzialność za bazę i sprzęt, opracowanie planów remontów, zlecanie wykonawstwa, nadzorowanie realizacji, konserwacja pomieszczeń i urządzeń.

 

§ 13.

2. Zadania i zakres działania Głównego Księgowego Biblioteki:

1) opracowanie projektu planu finansowego Biblioteki;
2) organizowanie, nadzorowanie i prowadzenie prac w zakresie działalności finansowej;
3) prowadzenie obsługi księgowej i kasowej Biblioteki;
4) realizacja wydatków i ich ewidencja;
5) prowadzenie kartotek osobowo-płacowych i ich wypłat;
6) obsługa wydatków i przychodów;
7) dokumentacja finansowa przybytków i ubytków materiałów bibliotecznych i sprzętu;
8) uzgadnianie wartości majątku Biblioteki;
9) kontrola prawidłowości wykorzystania środków finansowych;
10) nadzorowanie i sprawdzanie prawidłowości sporządzonych dokumentów i dokonanych operacji gospodarczych;
11) opracowanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości Biblioteki;
12) prowadzenie dokumentacji statystycznej Biblioteki;
13) odpowiedzialność za inwentaryzacje Biblioteki;
14) współpraca ze Skarbnikiem Gminy.

 

Rozdział VI. ZAKRES DZIAŁANIA POSZCZEGÓLNYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

 

§ 14.

Oddział dla dorosłych i Oddział dla dzieci

 1. Zadania w zakresie gromadzenia zbiorów:
 
1) realizacja całokształtu prac związanych z gromadzeniem zbiorów;
2) ustalenie kryteriów doboru księgozbioru do Biblioteki i Filii Bibliotecznych;
3) zbieranie i rozpatrywanie dezyderatów czytelniczych do zakupu książek, śledzenie ofert wydawniczych;
4) analizowanie zawartości i stopnia wykorzystania zbiorów w Bibliotece i Filiach  Bibliotecznych;
5) współpraca z księgarniami i wydawnictwami;
6) ustalenie rozdziału zbiorów do poszczególnych Filii Bibliotecznych i Punktu Bibliotecznego
7) przekazywanie zakupionych książek podległym jednostkom;
8) dokonywanie selekcji zbiorów i ich aktualizacja.

2. Zadania w zakresie opracowania zbiorów:

1) realizacja całokształtu prac związanych z opracowaniem zbiorów;
2) opracowanie zbiorów w zakresie inwentaryzowania, pieczętowania i znakowania;
3) znakowanie specyfikacji, kompletowanie i przechowywanie protokołów nabytków;
4) przygotowanie kart katalogowych do zakupionych książek;
5) klasyfikacja nabytków oraz wprowadzenie do komputerowej bazy danych;
6) nadzorowanie prowadzenia katalogów Biblioteki we wszystkich podległych jednostkach;
7) kontrola nad prowadzonymi rejestrami wpływów i ubytków;
8) uzgadnianie z księgowością wartości księgozbioru.
 
3. Zadania w zakresie udostępniania, upowszechniania i wypożyczania zbiorów:

1) rejestracja czytelników zgodnie z obowiązującymi przepisami;
2) prowadzenie kartotek i rejestrów związanych z wypożyczeniami książek;
3) udzielanie pomocy czytelnikom w doborze literatury;
4) prenumerata prasy, porządkowanie i udostępnianie czasopism na miejscu;
5) wysyłanie upomnień i prowadzenie postępowania o zwrot książek;
6) organizowanie i prowadzenie promocji książki i czytelnictwa
w środowisku;
7) organizowanie i prowadzenie imprez czytelniczych ( spotkań, konkursów, lekcji bibliotecznych itp.);
8) współpraca z lokalnymi placówkami kulturalnymi, oświatowymi, organizacjami społecznymi.

 

§ 15.

Filie Biblioteczne w Harbutowicach i Rudniku oraz Punkt Biblioteczny w Krzywaczce
1.W zakresie organizacji i administracji:
1)prowadzenie sprawozdawczości i statystyki;
2)utrzymanie porządku w lokalu i dbanie o estetykę;
3)zabezpieczenie mienia, urządzeń i pomieszczeń bibliotecznych oraz przestrzeganie dyscypliny pracy.
2.W zakresie gromadzenia i opracowywania zbiorów:
1) prowadzenie ewidencji wpływów oraz ubytków (inwentarz, rejestr  przybytków i ubytków), zgłaszanie wniosków w zakresie gromadzenia;
2) przyjmowanie książek wg obowiązujących przepisów;
3) opracowywanie książek, znakowanie, pieczętowanie, zaopatrywanie w karty;
4) dokonywanie selekcji zbiorów;
5) przestrzeganie porządku i układu na półkach;
6) prowadzenie katalogów alfabetycznego i rzeczowego oraz kartotek zgodnie z zapotrzebowaniami czytelników;
7) prowadzenie melioracji katalogów, dokonywanie bieżącej konserwacji, napraw książek.
3.W zakresie udostępniania:
1) rejestracja czytelników zgodnie z obowiązującymi przepisami;
2) prowadzenie kartotek i rejestrów związanych z wypożyczeniami książek;
3) udzielanie pomocy czytelnikom w zakresie doboru literatury;
4) wysyłanie upomnień i prowadzenie postępowania o zwrot książek lub należności.
4.W zakresie upowszechniania czytelnictwa:
1) organizowanie i prowadzenie promocji książki i czytelnictwa w środowisku,
2) organizowanie i prowadzenie imprez czytelniczych (spotkań, konkursów, lekcji bibliotecznych itp.);
3) troska o czytelnictwo osób starszych i niepełnosprawnych;
4) współpraca lokalnymi placówkami kulturalnymi, oświatowymi, organizacjami społecznymi.

 

§ 16.

IZBA TRADYCJI

Zadaniami Izby Tradycji są w szczególności:
1) zbieranie, inwentaryzacja oraz eksponowanie dokumentów i pamiątek historycznych dotyczących przeszłości Miasta i Gminy Sułkowice;
2) organizowanie spotkań, wystaw związanych z upowszechnianiem historii regionu;
   3) prowadzenie działalności społeczno-oświatowej;
4) udostępnianie zbiorów dla celów naukowych i oświatowych;
5) zapewnienie właściwych warunków do przechowywania zbiorów i korzystania z nich.

 

Rozdział VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 17.

Regulamin niniejszy łącznie ze Statutem Biblioteki stanowi całość przepisów regulujących organizacje wewnętrzną i szczegółowy zakres działania, o ile późniejsze przepisy w tym względzie nie będą stanowić inaczej.

 

§ 18.

Na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Dyrektor opracowuje szczegółowe zakresy czynności dla poszczególnych stanowisk pracy.

 

§ 19.

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.


         

          

schemat

 

 


 

RegulaminOrganizacyjny - wersja DOC

Schemat Organizacyjny - wersja DOC