POLITYKA PRYWATNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
im. ks. Józefa Sadzika w Sułkowicach

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) niniejszym informujemy o następujących kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

1. Kto jest Administratorem danych osobowych?
Administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna im. Ks. Józefa Sadzika, Rynek 6, 32-440 Sułkowice, nr telefonu: 122732197, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. W jakim celu mogą być przetwarzane dane osobowe?
Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących sytuacjach:

 • w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zgoda na przetwarzanie danych osobowych np. na cele rekrutacji, zgoda na udział w konkursach, zgoda w związku z zapisem do biblioteki);
 • w przypadku zawarcia i wykonania umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 • w przypadku wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego, w szczególności obowiązków ciążących na Administratorze w związku z zatrudnieniem lub z wykonywaniem zadań o charakterze publicznym - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 • w przypadku celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią, za które Administrator może uznać w szczególności: dochodzenie, ustalenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, informowanie o bieżących wydarzeniach - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 • w przypadku uczestnictwa w organizowanych przez nas wydarzeniach Twój wizerunek może zostać utrwalony i upubliczniony w naszych serwisach i lokalnej prasie zgodnie z zapisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Administrator może również przetwarzać dane osobowe w związku z realizacją zadań w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej mu (art. 6 ust. 1 lit. e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) lub w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

3. Kto może być odbiorcą danych osobowych?
Odbiorcami danych osobowych mogą być następujące podmioty:

 • współpracujący z Administratorem podmioty świadczące określone usługi, samodzielnie decydujące o celach i sposobach przetwarzania danych;
 • podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności urzędy, sądy i organy państwowe);
 • podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne, usługi ubezpieczeniowe, a w przypadku zatrudnienia także podmioty świadczące usługi z zakresu BHP i medycyny pracy;
 • w przypadku uczestnictwa w konkursach osoby zainteresowane ich przebiegiem i rozstrzygnięciem;
 • odwiedzający serwisy internetowe Administratora i przeglądający lokalną prasę, w której mogą być publikowane informacje oraz materiały audiowizualne związane z wydarzeniami organizowanymi przez Administratora.

4. Czy dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej?
Nie.

5. Jaki jest okres przechowywania przez Administratora danych osobowych?
Okres przechowywania danych osobowych jest zależny od celu ich przetwarzania, np.:

 • dane przetwarzane w związku z otrzymanymi przez nas dokumentami aplikacyjnymi w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym na stanowisko pracownika Administratora – do momentu zakończenia rekrutacji. Dokumenty aplikacyjne osób zatrudnionych dołączane są do ich dokumentacji pracowniczej i przechowywane są zgodnie z przepisami prawa;
 • dane przetwarzane w związku z zapisem do biblioteki przez okres do 36 miesięcy od momentu zaprzestania wypożyczania książek, o ile czytelnik wywiązał się ze wszystkich zobowiązań;
 • dane przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy – przez okres niezbędny do realizacji ewentualnych roszczeń obu stron umowy oraz wynikający z przepisów prawa – w tym ustawy o narodowym zasobie archiwalnym, przepisów podatkowych ;
 • dane przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego, w szczególności obowiązków ciążących na Administratorze w związku z zatrudnieniem – do momentu wygaśnięcia obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego;
 • dane przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią – do momentu wygaśnięcia interesów Administratora;
 • w przypadku uczestnictwa w konkursach przez okres do 5 lat od rozstrzygnięcia konkursu, o ile przepisy prawa nie wymagają dłuższego okresu;
 • w przypadku zamieszczenia wizerunku na stronie internetowej w związku z udziałem w wydarzeniach organizowanych przez Administratora - do momentu poinformowania nas o konieczności zaprzestania przetwarzania, o ile spełnienie prośby będzie wykonalne.

6. Jakie uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych zapewnia Administrator?
Administrator zapewnia prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania lub uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, przy czym uprawnienia te mogą być realizowane z poszanowaniem tajemnicy zawodowej radcy prawnego. Administrator zapewnia ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przy uznaniu, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
Jeśli uznają Państwo, iż dane osobowe są w jakikolwiek sposób naruszane lub zagrożone naruszeniem, jak również jeśli będą chcieli Państwo skorzystać z jednego lub kilku wskazanych uprawnień, prosimy o kontakt mailowy na następujący adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

7. Czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym czy jest dowolne?
Podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym w przypadku wypełniania przez Administratora obowiązków prawnych, np. w przypadku wypełniania przez Administratora obowiązków o charakterze podatkowym, obowiązków związanych z zatrudnieniem lub może być dobrowolne, ale niezbędne, np. w przypadku korzystania z zasobów biblioteki, zawarcia i wykonania umowy zawartej z Administratorem, uczestnictwa w konkursach, czy prowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownika Administratora.

8. Czy dane osobowe są poddawane przez Administratora profilowaniu?
Dane osobowe nie są profilowane.

9. Czy Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych?
Tak. Osobą tą jest Jarosław Sowa, tel: 607 25 40 35.