Konkurs - Historia pędzlem i piórem malowana - Etap II. Z pędzlem i piórem przez kraj Jagiellonów.
sobota, 16 września 2017 19:11

Konkurs plastyczno – literacki dla dzieci i młodzieży szkolnej pod honorowym patronatem Burmistrza Sułkowic – Piotra Pułki oraz Myślenickiej Grupy Literackiej TILIA organizator konkursu: GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. ks. JÓZEFA SADZIKA W SUŁKOWICACH

 

A niechaj narodowie wżdy postronni znają,
iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają.
Mikołaj Rej

 

Drugi etap konkursu „Historia pędzlem i piórem malowana" obejmuje okres panowania dynastii Jagiellonów. W pracach konkursowych prosimy oprzeć się o źródła historyczne skupiając się na wydarzeniach omawianego okresu, postaciach historycznych, rozwoju nauki i sztuki a nade wszystko rozwoju literatury w języku polskim. Okres panowania dynastii Jagiellonów zapisał się w dziejach Polski jako czasy wielkich przemian i kształtowania się kultury narodowej. Nierozdzielnie splótł się z rozkwitem literatury polskiej, sztuką renesansu, rozwojem nauk (Akademia Krakowska), ale też wspaniałym zwycięstwem pod Grunwaldem, hołdem pruskim oraz narodzinami demokracji szlacheckiej i nowożytnego państwa polskiego – Rzeczpospolitej Polskiej połączonej unią z Wielkim Księstwem Litewskim (Rzeczpospolita Obojga Narodów). Dynastia ta, zasiadająca na tronie przez niecałe 200 lat (4 pokolenia), wykuwała kształt współczesnego im świata drogą mozolnych negocjacji a nie tylko na polach bitew.

W czasach tych ukształtowała się struktura stanowa społeczeństwa składająca się z pięciu, rządzących się odrębnymi prawami i regułami, stanów:
- duchowieństwa,
- szlachty,
- mieszczan,
- Żydów
- chłopów.
O przynależności do danego stanu decydowało urodzenie, równie trudno było mieszczaninowi zostać szlachcicem jak Żydowi zdobyć prawa mieszczanina. To właśnie za Jagiellonów ostatecznie ustalił się skład stanu szlacheckiego w Polsce
i z tego okresu pochodzą początki polskich i litewskich rodów np. Tęczyńscy, Tarnowscy, Firlejowie, Radziwiłłowie, Chodkiewiczowie, Zamojscy. Dzięki przywilejom królewskim szlachta stała się tą częścią społeczeństwa, która decydowała o losach państwa.
Zygmunt August rządził Polską i Litwa jako monarcha dziedziczny. Umierając pozostawił je zjednoczone w obrębie rzeczpospolitej elekcyjnej - każdy król, który chciał później władać w Polsce musiał zostać wybrany i zaakceptowany przez cały naród, czyli przez szlachtę.
Zakończenie konfliktu z Zakonem Krzyżackim, odzyskanie Gdańska i zjednoczenie ziem w dorzeczu Wisły umożliwiło rozwój wolnego handlu w miastach oraz rozwój rolnictwa. Nastąpił "Złoty wiek" Rzeczpospolitej. Rozwijały się miasta takie jak Gdańsk, Toruń, Kraków, Lublin, Lwów, Kazimierz Dolny nad Wisłą. Można zaryzykować stwierdzenie, że Polska stała się spichlerzem Europy, skąd eksportowano zboża, miód, drewno, skóry i wiele innych rzeczy na rynki europejskie. Z okresu panowania ostatnich Jagiellonów pochodzą najpiękniejsze przykłady polskiej architektury renesansowej: miasto Zamość, ratusze w Tarnowie i Sandomierzu, spichrze i kamienice w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, zamki i pałace w Pieskowej Skale i Baranowie Sandomierskim i wiele innych z Zamkiem królewskim na Wawelu na czele.
Z czasów tych pochodzi także "włoszczyzna", bez której nie wyobrażamy sobie dzisiejszej kuchni polskiej. Dzięki rozwojowi gospodarki rozwijała się nauka i kultura polska. Rozwój tej sfery był bardzo ważny szczególnie dla żeńskich przedstawicielek dynastii. Uniwersytet Jagielloński stał się znacząca uczelnią europejską. Wśród przedstawicieli nauki tego okresu należy wymienić najwybitniejszych: Mikołaja Kopernika, Mikołaja Reja i Jana Kochanowskiego. Ważną postacią był kronikarz i nauczyciel królewskich synów Jan Długosz. Należy również pamiętać o samej dynastii królewskiej począwszy od założyciela, króla Władysława Jagiełły aż po ostatnią przedstawicielkę rodu na tronie Polski – Annę Jagiellonkę, żonę Stefana Batorego. Rola kobiet na dworze królewskim była znacząca. Królowa Jadwiga (św.) nosiła miano Króla równorzędnie ze swoim małżonkiem, Władysławem Jagiełłą. Była zwolenniczką pokojowych negocjacji i wspierała w tym swego królewskiego męża. Królową matką dynastii stała się ostatnia żona Władysława Jagiełły – Sonia czyli Zofia. To ona właśnie była matka późniejszych królów – Władysława II Warneńczyka i Kazimierza Jagiellończyka.

Wymienię tu również królową Bonę, żonę Zygmunta Starego i matkę ostatnich Jagiellonów:
syna - Zygmunta II Augusta, króla Polski oraz córek:
- Izabeli ( królowa Węgier – dynastia Zapolya),
- Katarzyny (księżna Finlandii i królowa Szwecji – dynastia Wazów),
- Zofii (księżna Brunszwiku, zasłużona dla rozwoju nauki i kultury a także kontaktów polsko - niemieckich)
- Anny ( ostatniej z dynastii Jagiellonów królowej Polski )

Chcielibyśmy, aby właśnie wspomniane wyżej wydarzenia i postacie historyczne stały się tłem prac konkursowych, które oparte w realiach tamtej epoki pozwoliłyby na rozwiniecie wyobraźni uczestników konkursu. Nasza Biblioteka dysponuje opracowaniami dotyczącymi omawianego okresu.

Zapraszamy do udziału
Dyrektor biblioteki
Małgorzata Dzidek
wraz z pracownikami.

 

 

Etap II. Z pędzlem i piórem przez kraj Jagiellonów.
Termin składania prac: 10 listopad 2017 r.

A. Cel konkursu.

1. Przedstawienie historii Polski z punktu widzenia rozwoju kultury i sztuki,
a w szczególności piśmiennictwa i dorobku literackiego Polaków.
2. Zapoznanie dzieci i młodzieży z materiałami źródłowymi danego okresu i ich wpływem na dalszy rozwój państwa polskiego.
3. Zapoznanie dzieci i młodzieży z twórcami w poszczególnych epokach historii naszego kraju.
4. Pobudzenie zainteresowania historią Polski i poczucia przynależności narodowej i kulturowej.
5. Uświadomienie znaczenia dorobku rodzimej kultury i tradycji w zachowaniu tożsamości narodowej.

B. Organizacja konkursu:

Konkurs organizowany jest w 3 kategoriach wiekowych:

Kategoria I. Prace plastyczne. Konkurs w tej kategorii skierowany do dzieci z klas 1 do 3 szkoły podstawowej.

Prace plastyczne należy przygotować na papierze w formacie A 4 dowolną techniką malarską.
Każda praca powinna być opisana w następujący sposób :
- tytuł pracy,
- imię i nazwisko autora,
- wiek, szkoła i klasa, do której uczęszcza autor pracy,
- nazwisko opiekuna, pod kierunkiem którego praca została wykonana.

Kategoria II dla dzieci klas 4 do 6 szkoły podstawowej - to konkurs literacki na napisanie własnej bajki, baśni lub legendy

Kategoria III dla młodzieży klas 7 szkoły podstawowej oraz uczniów gimnazjum- to konkurs literacki w którym uczestnik konkursu staje się kronikarzem opisując z własnego punktu widzenia wydarzenia z danej epoki.

Prace pisane należy przygotować na komputerze, czcionką Times New Roman 12, których objętość nie powinna przekroczyć czterech stron maszynopisu. Prace te należy dostarczyć w formie papierowego wydruku oraz w postaci elektronicznej.
Formę elektroniczną pracy można przesłać na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub dostarczyć na dowolnym nośniku danych.

Każda praca winna zawierać bibliografię, na podstawie której powstała.
Każda praca powinna być opisana w następujący sposób :
- tytuł pracy,
- imię i nazwisko autora,
- wiek, szkoła i klasa, do której uczęszcza autor pracy,
- nazwisko opiekuna, pod kierunkiem którego praca została wykonana.

UWAGA: Prace zarówno plastyczne jak i literackie, nie posiadające opisu nie będą oceniane.

C. Miejsce składania prac.

Prace prosimy składać w siedzibie:

Gminnej Biblioteki Publiczna im. ks. Józefa Sadzika w Sułkowicach, Rynek 6, w godzinach pracy biblioteki oraz w filiach, tj.:

Filii w Harbutowicach w Centrum Kultury w Harbutowicach,

Filii w Rudniku w budynku OSP w Rudniku,

Punkcie Bibliotecznym w Krzywaczce w Centrum Kultury w Krzywaczce.

D. Oświadczenie.
Każdy uczestnik konkursu do swojej pracy załącza podpisane oświadczenie w formie papierowej o treści:

- Oświadczam, że jestem wyłącznym autorem i właścicielem pracy plastycznej /literackiej*
pt....
złożonej na konkurs „Historia pędzlem i piórem malowana” organizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. ks. Józefa Sadzika w Sułkowicach,
- Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku przez organizatora do promowania działań związanych z realizacją celów statutowych poprzez upowszechnianie zdjęć oraz nieodpłatne publikowanie mojej pracy.
- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych załączonych do przedłożonej pracy, przez organizatora konkursu w związku z realizacją celów statutowych oraz prowadzoną dokumentacją zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).


data i podpis autora pracy


data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego autora*