REGULAMIN KORZYSTANIA Z GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KS. JÓZEFA SADZIKA
w Sułkowicach wraz z filiami w Harbutowicach i Rudniku, Punktem Bibliotecznym w Krzywaczce.

Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Józefa Sadzika w Sułkowicach jest gminną instytucją kultury działającą zgodnie z:
- Ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642) z późniejszymi zmianami – tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 574
- Ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) z późniejszymi zmianami – tekst jednolity: Dz. U. 2017 poz. 862
- Uchwałą Gminy Sułkowice nr XXXVII/287/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku z późniejszymi zmianami
Biblioteka jest ogólnodostępna, a korzystanie z niej jest bezpłatne dla mieszkańców Gminy Sułkowice.

 1. Przy zapisie do biblioteki należy okazać dowód tożsamości, podać wymagane do zapisu dane i zobowiązać się podpisem do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 2. W razie zmiany istotnych danych osobowych podanych podczas zapisu, czytelnik jest zobowiązany do poinformowania o tym bibliotekę.
 3. Za czytelnika niepełnoletniego odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
 4. Jednocześnie każdy czytelnik może wypożyczyć 3 książki. Wypożyczenie większej ilości tomów może nastąpić tylko za zgodą bibliotekarza.
 5. Książki wypożycza się na okres 1 miesiąca, a lektury szkolne na okres 14 dni. Po upływie tego terminu istnieje możliwość prolongaty za zgodą bibliotekarza i w określonym przez niego terminie.
 6. Książki należy wypożyczać osobiście. W wyjątkowych wypadkach i za zgodą czytelnika można wypożyczyć za pośrednictwem innych osób.
 7. Z wydawnictw informacyjnych oraz szczególnie cennych korzystać można wyłącznie w czytelni biblioteki.
 8. Za szkody wynikłe wskutek zagubienia lub zniszczenia książki, dyrektor biblioteki ustala odszkodowanie w zależności od wartości rynkowej książki.
 9. Czytelnik nieprzestrzegający regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa korzystania z biblioteki.
 10. Organizowane przez GBP Sułkowice konkursy, spotkania czy inne uroczystości są ogólnodostępne i udział w nich jest nieodpłatny.
 11. Każdy uczestnik poprzez przybycie na miejsce uroczystości wyraża zgodę na fotografowanie i udostępnienie zdjęć ze swoim udziałem w materiałach i publikacjach będących własnością GBP Sułkowice, na stronie internetowej GBP Sułkowice, profilu Facebook GBP Sułkowice, Gminy Sułkowice i jej profilu Facebook oraz w prasie lokalnej.
 12. Regulamin został opracowany w oparciu o Statut GBP Sułkowice. 
 13. Od postanowień niniejszego regulaminu przysługuje prawo odwołania do dyrektora GBP Sułkowice.