1. Biblioteka jest ogólnodostępna, a korzystanie z niej bezpłatne.
 2. Przy zapisie należy okazać dowód tożsamości i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.
 3. Za czytelnika niepełnoletniego odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
 4. Czytelnik jest zobowiązany zawiadomić bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania oraz ewentualnie szkoły lub uczelni.
 5. Biblioteka może pobrać kaucje w przypadku, kiedy czytelnik nie jest stałym mieszkańcem terenu obsługiwanego przez bibliotekę.
 6. Wypożyczyć jednocześnie można trzy tomy. Więcej tylko za zgodą bibliotekarza.
 7. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc, natomiast lektury szkolne na okres 14 dni. Po upływie tego czasu istnieje możliwość prolongaty.
 8. Książki wypożycza się osobiście, w wyjątkowych wypadkach, dla innych tylko za ich zgodą.
 9. Z wydawnictw informacyjnych oraz szczególnie cennych korzysta się wyłącznie na miejscu.
 10. Za szkody wynikłe z zagubienia lub zniszczenia książki, dyrektor biblioteki ustala odszkodowanie, w zależności od aktualnej wartości rynkowej książki.
 11. Za przetrzymanie książek, ponad termin określony regulaminem, biblioteka pobiera opłatę w wysokości 1 złoty za każdy rozpoczynający się tydzień po terminie zwrotu.
 12. Czytelnik nie stosujący się do przepisów regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony korzystania z biblioteki.
 13. Regulamin został opracowany w oparciu o Statut Biblioteki.
 14. Od niniejszego regulaminu przysługuje możliwość odwołania do dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. ks. Józefa Sadzika w Sułkowicach.